NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 3:13-14

3:13 o <3588> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> edoxasen <1392> (5656) ton <3588> paida <3816> autou <846> ihsoun <2424> on <3739> umeiv <5210> men <3303> paredwkate <3860> (5656) kai <2532> hrnhsasye <720> (5662) kata <2596> proswpon <4383> pilatou <4091> krinantov <2919> (5660) ekeinou <1565> apoluein <630> (5721)

3:14 umeiv <5210> de <1161> ton <3588> agion <40> kai <2532> dikaion <1342> hrnhsasye <720> (5662) kai <2532> hthsasye <154> (5668) andra <435> fonea <5406> carisyhnai <5483> (5683) umin <5213>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org