NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 2:42

2:42 hsan <1510> (5713) de <1161> proskarterountev <4342> (5723) th <3588> didach <1322> twn <3588> apostolwn <652> kai <2532> th <3588> koinwnia <2842> th <3588> klasei <2800> tou <3588> artou <740> kai <2532> taiv <3588> proseucaiv <4335>

Acts 2:46

2:46 kay <2596> hmeran <2250> te <5037> proskarterountev <4342> (5723) omoyumadon <3661> en <1722> tw <3588> ierw <2411> klwntev <2806> (5723) te <5037> kat <2596> oikon <3624> arton <740> metelambanon <3335> (5707) trofhv <5160> en <1722> agalliasei <20> kai <2532> afelothti <858> kardiav <2588>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org