NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 2:41

2:41 oi <3588> men <3303> oun <3767> apodexamenoi <588> (5666) ton <3588> logon <3056> autou <846> ebaptisyhsan <907> (5681) kai <2532> proseteyhsan <4369> (5681) en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> qucai <5590> wsei <5616> trisciliai <5153>

Acts 2:47

2:47 ainountev <134> (5723) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> econtev <2192> (5723) carin <5485> prov <4314> olon <3650> ton <3588> laon <2992> o <3588> de <1161> kuriov <2962> prosetiyei <4369> (5707) touv <3588> swzomenouv <4982> (5746) kay <2596> hmeran <2250> epi <1909> to <3588> auto <846>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org