NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 2:4

2:4 kai <2532> eplhsyhsan <4130> (5681) pantev <3956> pneumatov <4151> agiou <40> kai <2532> hrxanto <756> (5662) lalein <2980> (5721) eteraiv <2087> glwssaiv <1100> kaywv <2531> to <3588> pneuma <4151> edidou <1325> (5707) apofyeggesyai <669> (5738) autoiv <846>

Acts 2:38-39

2:38 petrov <4074> de <1161> prov <4314> autouv <846> metanohsate <3340> (5657) kai <2532> baptisyhtw <907> (5682) ekastov <1538> umwn <5216> en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> afesin <859> twn <3588> amartiwn <266> umwn <5216> kai <2532> lhmqesye <2983> (5695) thn <3588> dwrean <1431> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151>

2:39 umin <5213> gar <1063> estin <1510> (5748) h <3588> epaggelia <1860> kai <2532> toiv <3588> teknoiv <5043> umwn <5216> kai <2532> pasin <3956> toiv <3588> eiv <1519> makran <3112> osouv <3745> an <302> proskaleshtai <4341> (5667) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org