NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 2:17-21

2:17 kai <2532> estai <1510> (5704) en <1722> taiv <3588> escataiv <2078> hmeraiv <2250> legei <3004> (5719) o <3588> yeov <2316> ekcew <1632> (5692) apo <575> tou <3588> pneumatov <4151> mou <3450> epi <1909> pasan <3956> sarka <4561> kai <2532> profhteusousin <4395> (5692) oi <3588> uioi <5207> umwn <5216> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> umwn <5216> kai <2532> oi <3588> neaniskoi <3495> umwn <5216> oraseiv <3706> oqontai <3700> (5695) kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> umwn <5216> enupnioiv <1798> enupniasyhsontai <1797> (5701)

2:18 kai <2532> ge <1065> epi <1909> touv <3588> doulouv <1401> mou <3450> kai <2532> epi <1909> tav <3588> doulav <1399> mou <3450> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> ekcew <1632> (5692) apo <575> tou <3588> pneumatov <4151> mou <3450> kai <2532> profhteusousin <4395> (5692)

2:19 kai <2532> dwsw <1325> (5692) terata <5059> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> anw <507> kai <2532> shmeia <4592> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> katw <2736> aima <129> kai <2532> pur <4442> kai <2532> atmida <822> kapnou <2586>

2:20 o <3588> hliov <2246> metastrafhsetai <3344> (5691) eiv <1519> skotov <4655> kai <2532> h <3588> selhnh <4582> eiv <1519> aima <129> prin <4250> elyein <2064> (5629) hmeran <2250> kuriou <2962> thn <3588> megalhn <3173> kai <2532> epifanh <2016>

2:21 kai <2532> estai <1510> (5704) pav <3956> ov <3739> ean <1437> epikaleshtai <1941> (5672) to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> swyhsetai <4982> (5701)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org