NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 27:1

27:1 wv <5613> de <1161> ekriyh <2919> (5681) tou <3588> apoplein <636> (5721) hmav <2248> eiv <1519> thn <3588> italian <2482> paredidoun <3860> (5707) ton <3588> te <5037> paulon <3972> kai <2532> tinav <5100> eterouv <2087> desmwtav <1202> ekatontarch <1543> onomati <3686> iouliw <2457> speirhv <4686> sebasthv <4575>

Acts 27:3

27:3 th <3588> te <5037> etera <2087> kathcyhmen <2609> (5648) eiv <1519> sidwna <4605> filanyrwpwv <5364> te <5037> o <3588> iouliov <2457> tw <3588> paulw <3972> crhsamenov <5530> (5666) epetreqen <2010> (5656) prov <4314> touv <3588> filouv <5384> poreuyenti <4198> (5679) epimeleiav <1958> tucein <5177> (5629)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org