NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 26:9-10

26:9 egw <1473> men <3303> oun <3767> edoxa <1380> (5656) emautw <1683> prov <4314> to <3588> onoma <3686> ihsou <2424> tou <3588> nazwraiou <3480> dein <1163> (5903) polla <4183> enantia <1727> praxai <4238> (5658)

26:10 o <3739> kai <2532> epoihsa <4160> (5656) en <1722> ierosolumoiv <2414> kai <2532> pollouv <4183> te <5037> twn <3588> agiwn <40> egw <1473> en <1722> fulakaiv <5438> katekleisa <2623> (5656) thn <3588> para <3844> twn <3588> arcierewn <749> exousian <1849> labwn <2983> (5631) anairoumenwn <337> (5746) te <5037> autwn <846> kathnegka <2702> (5656) qhfon <5586>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org