NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 26:18-20

26:18 anoixai <455> (5658) ofyalmouv <3788> autwn <846> tou <3588> epistreqai <1994> (5658) apo <575> skotouv <4655> eiv <1519> fwv <5457> kai <2532> thv <3588> exousiav <1849> tou <3588> satana <4567> epi <1909> ton <3588> yeon <2316> tou <3588> labein <2983> (5629) autouv <846> afesin <859> amartiwn <266> kai <2532> klhron <2819> en <1722> toiv <3588> hgiasmenoiv <37> (5772) pistei <4102> th <3588> eiv <1519> eme <1691>

26:19 oyen <3606> basileu <935> agrippa <67> ouk <3756> egenomhn <1096> (5633) apeiyhv <545> th <3588> ouraniw <3770> optasia <3701>

26:20 alla <235> toiv <3588> en <1722> damaskw <1154> prwton <4412> te <5037> kai <2532> ierosolumoiv <2414> pasan <3956> te <5037> thn <3588> cwran <5561> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> toiv <3588> eynesin <1484> aphggellon <518> (5707) metanoein <3340> (5721) kai <2532> epistrefein <1994> (5721) epi <1909> ton <3588> yeon <2316> axia <514> thv <3588> metanoiav <3341> erga <2041> prassontav <4238> (5723)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org