NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 25:7

25:7 paragenomenou <3854> (5637) de <1161> autou <846> periesthsan <4026> (5627) auton <846> oi <3588> apo <575> ierosolumwn <2414> katabebhkotev <2597> (5761) ioudaioi <2453> polla <4183> kai <2532> barea <926> aitiwmata <157> kataferontev <2702> (5723) a <3739> ouk <3756> iscuon <2480> (5707) apodeixai <584> (5658)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org