NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 25:21

25:21 tou <3588> de <1161> paulou <3972> epikalesamenou <1941> (5671) thrhyhnai <5083> (5683) auton <846> eiv <1519> thn <3588> tou <3588> sebastou <4575> diagnwsin <1233> ekeleusa <2753> (5656) threisyai <5083> (5745) auton <846> ewv <2193> ou <3739> anapemqw <375> (5661) auton <846> prov <4314> kaisara <2541>

Acts 25:25

25:25 egw <1473> de <1161> katelabomhn <2638> (5639) mhden <3367> axion <514> auton <846> yanatou <2288> pepracenai <4238> (5760) autou <846> de <1161> toutou <5127> epikalesamenou <1941> (5671) ton <3588> sebaston <4575> ekrina <2919> (5656) pempein <3992> (5721)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org