NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 25:1

25:1 fhstov <5347> oun <3767> epibav <1910> (5631) th <3588> eparceia <1885> meta <3326> treiv <5140> hmerav <2250> anebh <305> (5627) eiv <1519> ierosoluma <2414> apo <575> kaisareiav <2542>

Acts 25:9

25:9 o <3588> fhstov <5347> de <1161> yelwn <2309> (5723) toiv <3588> ioudaioiv <2453> carin <5485> katayesyai <2698> (5641) apokriyeiv <611> (5679) tw <3588> paulw <3972> eipen <2036> (5627) yeleiv <2309> (5719) eiv <1519> ierosoluma <2414> anabav <305> (5631) ekei <1563> peri <4012> toutwn <5130> kriyhnai <2919> (5683) ep <1909> emou <1700>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org