NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 24:5-6

24:5 eurontev <2147> (5631) gar <1063> ton <3588> andra <435> touton <5126> loimon <3061> kai <2532> kinounta <2795> (5723) staseiv <4714> pasin <3956> toiv <3588> ioudaioiv <2453> toiv <3588> kata <2596> thn <3588> oikoumenhn <3625> prwtostathn <4414> te <5037> thv <3588> twn <3588> nazwraiwn <3480> airesewv <139>

24:6 ov <3739> kai <2532> to <3588> ieron <2411> epeirasen <3985> (5707) bebhlwsai <953> (5658) on <3739> kai <2532> ekrathsamen <2902> (5656)

Acts 24:13-21

24:13 oude <3761> parasthsai <3936> (5658) dunantai <1410> (5736) soi <4671> peri <4012> wn <3739> nuni <3570> kathgorousin <2723> (5719) mou <3450>

24:14 omologw <3670> (5719) de <1161> touto <5124> soi <4671> oti <3754> kata <2596> thn <3588> odon <3598> hn <3739> legousin <3004> (5719) airesin <139> outwv <3779> latreuw <3000> (5719) tw <3588> patrww <3971> yew <2316> pisteuwn <4100> (5723) pasin <3956> toiv <3588> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> toiv <3588> en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> gegrammenoiv <1125> (5772)

24:15 elpida <1680> ecwn <2192> (5723) eiv <1519> ton <3588> yeon <2316> hn <3739> kai <2532> autoi <846> outoi <3778> prosdecontai <4327> (5736) anastasin <386> mellein <3195> (5721) esesyai <1510> (5705) dikaiwn <1342> te <5037> kai <2532> adikwn <94>

24:16 en <1722> toutw <5129> kai <2532> autov <846> askw <778> (5719) aproskopon <677> suneidhsin <4893> ecein <2192> (5721) prov <4314> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> touv <3588> anyrwpouv <444> dia <1223> pantov <3956>

24:17 di <1223> etwn <2094> de <1161> pleionwn <4119> elehmosunav <1654> poihswn <4160> (5694) eiv <1519> to <3588> eynov <1484> mou <3450> paregenomhn <3854> (5633) kai <2532> prosforav <4376>

24:18 en <1722> aiv <3739> euron <2147> (5627) me <3165> hgnismenon <48> (5772) en <1722> tw <3588> ierw <2411> ou <3756> meta <3326> oclou <3793> oude <3761> meta <3326> yorubou <2351> tinev <5100> de <1161> apo <575> thv <3588> asiav <773> ioudaioi <2453>

24:19 ouv <3739> edei <1163> (5900) epi <1909> sou <4675> pareinai <3918> (5750) kai <2532> kathgorein <2723> (5721) ei <1487> ti <5100> ecoien <2192> (5722) prov <4314> eme <1691>

24:20 h <2228> autoi <846> outoi <3778> eipatwsan <2036> (5628) ti <5100> euron <2147> (5627) adikhma <92> stantov <2476> (5631) mou <3450> epi <1909> tou <3588> sunedriou <4892>

24:21 h <2228> peri <4012> miav <1520> tauthv <3778> fwnhv <5456> hv <3739> ekekraxa <2896> (5656) en <1722> autoiv <846> estwv <2476> (5761) oti <3754> peri <4012> anastasewv <386> nekrwn <3498> egw <1473> krinomai <2919> (5743) shmeron <4594> ef <1909> umwn <5216>

Acts 25:8

25:8 tou <3588> paulou <3972> apologoumenou <626> (5740) oti <3754> oute <3777> eiv <1519> ton <3588> nomon <3551> twn <3588> ioudaiwn <2453> oute <3777> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> oute <3777> eiv <1519> kaisara <2541> ti <5100> hmarton <264> (5627)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org