NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 23:14-15

23:14 oitinev <3748> proselyontev <4334> (5631) toiv <3588> arciereusin <749> kai <2532> toiv <3588> presbuteroiv <4245> eipan <3004> (5627) anayemati <331> aneyematisamen <332> (5656) eautouv <1438> mhdenov <3367> geusasyai <1089> (5664) ewv <2193> ou <3739> apokteinwmen <615> (5725) ton <3588> paulon <3972>

23:15 nun <3568> oun <3767> umeiv <5210> emfanisate <1718> (5657) tw <3588> ciliarcw <5506> sun <4862> tw <3588> sunedriw <4892> opwv <3704> katagagh <2609> (5632) auton <846> eiv <1519> umav <5209> wv <5613> mellontav <3195> (5723) diaginwskein <1231> (5721) akribesteron <199> ta <3588> peri <4012> autou <846> hmeiv <2249> de <1161> pro <4253> tou <3588> eggisai <1448> (5658) auton <846> etoimoi <2092> esmen <1510> (5748) tou <3588> anelein <337> (5629) auton <846>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org