NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 23:10

23:10 pollhv <4183> de <1161> ginomenhv <1096> (5740) stasewv <4714> fobhyeiv <5399> (5679) o <3588> ciliarcov <5506> mh <3361> diaspasyh <1288> (5686) o <3588> paulov <3972> up <5259> autwn <846> ekeleusen <2753> (5656) to <3588> strateuma <4753> kataban <2597> (5631) arpasai <726> (5658) auton <846> ek <1537> mesou <3319> autwn <846> agein <71> (5721) eiv <1519> thn <3588> parembolhn <3925>

Acts 23:27

23:27 ton <3588> andra <435> touton <5126> sullhmfyenta <4815> (5685) upo <5259> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> mellonta <3195> (5723) anaireisyai <337> (5745) up <5259> autwn <846> epistav <2186> (5631) sun <4862> tw <3588> strateumati <4753> exeilamhn <1807> (5639) maywn <3129> (5631) oti <3754> rwmaiov <4514> estin <1510> (5748)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org