NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 22:5-6

22:5 wv <5613> kai <2532> o <3588> arciereuv <749> marturei <3140> (5719) moi <3427> kai <2532> pan <3956> to <3588> presbuterion <4244> par <3844> wn <3739> kai <2532> epistolav <1992> dexamenov <1209> (5666) prov <4314> touv <3588> adelfouv <80> eiv <1519> damaskon <1154> eporeuomhn <4198> (5711) axwn <71> (5694) kai <2532> touv <3588> ekeise <1566> ontav <1510> (5752) dedemenouv <1210> (5772) eiv <1519> ierousalhm <2419> ina <2443> timwrhywsin <5097> (5686)

22:6 egeneto <1096> (5633) de <1161> moi <3427> poreuomenw <4198> (5740) kai <2532> eggizonti <1448> (5723) th <3588> damaskw <1154> peri <4012> meshmbrian <3314> exaifnhv <1810> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> periastraqai <4015> (5658) fwv <5457> ikanon <2425> peri <4012> eme <1691>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org