NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 22:3

22:3 egw <1473> eimi <1510> (5748) anhr <435> ioudaiov <2453> gegennhmenov <1080> (5772) en <1722> tarsw <5019> thv <3588> kilikiav <2791> anateyrammenov <397> (5772) de <1161> en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778> para <3844> touv <3588> podav <4228> gamalihl <1059> pepaideumenov <3811> (5772) kata <2596> akribeian <195> tou <3588> patrwou <3971> nomou <3551> zhlwthv <2207> uparcwn <5225> (5723) tou <3588> yeou <2316> kaywv <2531> pantev <3956> umeiv <5210> este <1510> (5748) shmeron <4594>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org