NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 22:25-29

22:25 wv <5613> de <1161> proeteinan <4385> (5656) auton <846> toiv <3588> imasin <2438> eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> estwta <2476> (5761) ekatontarcon <1543> o <3588> paulov <3972> ei <1487> anyrwpon <444> rwmaion <4514> kai <2532> akatakriton <178> exestin <1832> (5904) umin <5213> mastizein <3147> (5721)

22:26 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> ekatontarchv <1543> proselywn <4334> (5631) tw <3588> ciliarcw <5506> aphggeilen <518> (5656) legwn <3004> (5723) ti <5101> melleiv <3195> (5719) poiein <4160> (5721) o <3588> gar <1063> anyrwpov <444> outov <3778> rwmaiov <4514> estin <1510> (5748)

22:27 proselywn <4334> (5631) de <1161> o <3588> ciliarcov <5506> eipen <2036> (5627) autw <846> lege <3004> (5720) moi <3427> su <4771> rwmaiov <4514> ei <1487> o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) nai <3483>

22:28 apekriyh <611> (5662) de <1161> o <3588> ciliarcov <5506> egw <1473> pollou <4183> kefalaiou <2774> thn <3588> politeian <4174> tauthn <3778> ekthsamhn <2932> (5662) o <3588> de <1161> paulov <3972> efh <5346> (5713) egw <1473> de <1161> kai <2532> gegennhmai <1080> (5769)

22:29 euyewv <2112> oun <3767> apesthsan <868> (5627) ap <575> autou <846> oi <3588> mellontev <3195> (5723) auton <846> anetazein <426> (5721) kai <2532> o <3588> ciliarcov <5506> de <1161> efobhyh <5399> (5675) epignouv <1921> (5631) oti <3754> rwmaiov <4514> estin <1510> (5748) kai <2532> oti <3754> auton <846> hn <1510> (5713) dedekwv <1210> (5761)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org