NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 22:22-23

22:22 hkouon <191> (5707) de <1161> autou <846> acri <891> toutou <5127> tou <3588> logou <3056> kai <2532> ephran <1869> (5656) thn <3588> fwnhn <5456> autwn <846> legontev <3004> (5723) aire <142> (5720) apo <575> thv <3588> ghv <1093> ton <3588> toiouton <5108> ou <3756> gar <1063> kayhken <2520> (5900) auton <846> zhn <2198> (5721)

22:23 kraugazontwn <2905> (5723) te <5037> autwn <846> kai <2532> riptountwn <4495> (5723) ta <3588> imatia <2440> kai <2532> koniorton <2868> ballontwn <906> (5723) eiv <1519> ton <3588> aera <109>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org