NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 22:18-21

22:18 kai <2532> idein <1492> (5629) auton <846> legonta <3004> (5723) moi <3427> speuson <4692> (5657) kai <2532> exelye <1831> (5628) en <1722> tacei <5034> ex <1537> ierousalhm <2419> dioti <1360> ou <3756> paradexontai <3858> (5699) sou <4675> marturian <3141> peri <4012> emou <1700>

22:19 kagw <2504> eipon <2036> (5627) kurie <2962> autoi <846> epistantai <1987> (5736) oti <3754> egw <1473> hmhn <1510> (5713) fulakizwn <5439> (5723) kai <2532> derwn <1194> (5723) kata <2596> tav <3588> sunagwgav <4864> touv <3588> pisteuontav <4100> (5723) epi <1909> se <4571>

22:20 kai <2532> ote <3753> execunneto <1632> (5712) to <3588> aima <129> stefanou <4736> tou <3588> marturov <3144> sou <4675> kai <2532> autov <846> hmhn <1510> (5713) efestwv <2186> (5761) kai <2532> suneudokwn <4909> (5723) kai <2532> fulasswn <5442> (5723) ta <3588> imatia <2440> twn <3588> anairountwn <337> (5723) auton <846>

22:21 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> me <3165> poreuou <4198> (5737) oti <3754> egw <1473> eiv <1519> eynh <1484> makran <3112> exapostelw <1821> (5692) se <4571>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org