NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 22:10-11

22:10 eipon <2036> (5627) de <1161> ti <5101> poihsw <4160> (5661) kurie <2962> o <3588> de <1161> kuriov <2962> eipen <2036> (5627) prov <4314> me <3165> anastav <450> (5631) poreuou <4198> (5737) eiv <1519> damaskon <1154> kakei <2546> soi <4671> lalhyhsetai <2980> (5701) peri <4012> pantwn <3956> wn <3739> tetaktai <5021> (5769) soi <4671> poihsai <4160> (5658)

22:11 wv <5613> de <1161> ouk <3756> eneblepon <1689> (5707) apo <575> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> fwtov <5457> ekeinou <1565> ceiragwgoumenov <5496> (5746) upo <5259> twn <3588> sunontwn <4895> (5752) moi <3427> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> damaskon <1154>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org