NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 21:34

21:34 alloi <243> de <1161> allo <243> ti <5100> epefwnoun <2019> (5707) en <1722> tw <3588> oclw <3793> mh <3361> dunamenou <1410> (5740) de <1161> autou <846> gnwnai <1097> (5629) to <3588> asfalev <804> dia <1223> ton <3588> yorubon <2351> ekeleusen <2753> (5656) agesyai <71> (5745) auton <846> eiv <1519> thn <3588> parembolhn <3925>

Acts 22:30

22:30 th <3588> de <1161> epaurion <1887> boulomenov <1014> (5740) gnwnai <1097> (5629) to <3588> asfalev <804> to <3588> ti <5101> kathgoreitai <2723> (5743) upo <5259> twn <3588> ioudaiwn <2453> elusen <3089> (5656) auton <846> kai <2532> ekeleusen <2753> (5656) sunelyein <4905> (5629) touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> pan <3956> to <3588> sunedrion <4892> kai <2532> katagagwn <2609> (5631) ton <3588> paulon <3972> esthsen <2476> (5656) eiv <1519> autouv <846>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org