NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 21:27-36

21:27 wv <5613> de <1161> emellon <3195> (5707) ai <3588> epta <2033> hmerai <2250> sunteleisyai <4931> (5745) oi <3588> apo <575> thv <3588> asiav <773> ioudaioi <2453> yeasamenoi <2300> (5666) auton <846> en <1722> tw <3588> ierw <2411> suneceon <4797> (5707) panta <3956> ton <3588> oclon <3793> kai <2532> epebalon <1911> (5627) ep <1909> auton <846> tav <3588> ceirav <5495>

21:28 krazontev <2896> (5723) andrev <435> israhlitai <2475> bohyeite <997> (5720) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> anyrwpov <444> o <3588> kata <2596> tou <3588> laou <2992> kai <2532> tou <3588> nomou <3551> kai <2532> tou <3588> topou <5117> toutou <5127> pantav <3956> pantach <3837> didaskwn <1321> (5723) eti <2089> te <5037> kai <2532> ellhnav <1672> eishgagen <1521> (5627) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> kekoinwken <2840> (5758) ton <3588> agion <40> topon <5117> touton <5126>

21:29 hsan <1510> (5713) gar <1063> proewrakotev <4308> (5761) trofimon <5161> ton <3588> efesion <2180> en <1722> th <3588> polei <4172> sun <4862> autw <846> on <3739> enomizon <3543> (5707) oti <3754> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> eishgagen <1521> (5627) o <3588> paulov <3972>

21:30 ekinhyh <2795> (5681) te <5037> h <3588> poliv <4172> olh <3650> kai <2532> egeneto <1096> (5633) sundromh <4890> tou <3588> laou <2992> kai <2532> epilabomenoi <1949> (5637) tou <3588> paulou <3972> eilkon <1670> (5707) auton <846> exw <1854> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> euyewv <2112> ekleisyhsan <2808> (5681) ai <3588> yurai <2374>

21:31 zhtountwn <2212> (5723) te <5037> auton <846> apokteinai <615> (5658) anebh <305> (5627) fasiv <5334> tw <3588> ciliarcw <5506> thv <3588> speirhv <4686> oti <3754> olh <3650> sugcunnetai <4797> (5743) ierousalhm <2419>

21:32 ov <3739> exauthv <1824> paralabwn <3880> (5631) stratiwtav <4757> kai <2532> ekatontarcav <1543> katedramen <2701> (5627) ep <1909> autouv <846> oi <3588> de <1161> idontev <1492> (5631) ton <3588> ciliarcon <5506> kai <2532> touv <3588> stratiwtav <4757> epausanto <3973> (5668) tuptontev <5180> (5723) ton <3588> paulon <3972>

21:33 tote <5119> eggisav <1448> (5660) o <3588> ciliarcov <5506> epelabeto <1949> (5633) autou <846> kai <2532> ekeleusen <2753> (5656) deyhnai <1210> (5683) alusesin <254> dusin <1417> kai <2532> epunyaneto <4441> (5711) tiv <5101> eih <1510> (5751) kai <2532> ti <5101> estin <1510> (5748) pepoihkwv <4160> (5761)

21:34 alloi <243> de <1161> allo <243> ti <5100> epefwnoun <2019> (5707) en <1722> tw <3588> oclw <3793> mh <3361> dunamenou <1410> (5740) de <1161> autou <846> gnwnai <1097> (5629) to <3588> asfalev <804> dia <1223> ton <3588> yorubon <2351> ekeleusen <2753> (5656) agesyai <71> (5745) auton <846> eiv <1519> thn <3588> parembolhn <3925>

21:35 ote <3753> de <1161> egeneto <1096> (5633) epi <1909> touv <3588> anabaymouv <304> sunebh <4819> (5627) bastazesyai <941> (5745) auton <846> upo <5259> twn <3588> stratiwtwn <4757> dia <1223> thn <3588> bian <970> tou <3588> oclou <3793>

21:36 hkolouyei <190> (5707) gar <1063> to <3588> plhyov <4128> tou <3588> laou <2992> krazontev <2896> (5723) aire <142> (5720) auton <846>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org