NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 21:27-31

21:27 wv <5613> de <1161> emellon <3195> (5707) ai <3588> epta <2033> hmerai <2250> sunteleisyai <4931> (5745) oi <3588> apo <575> thv <3588> asiav <773> ioudaioi <2453> yeasamenoi <2300> (5666) auton <846> en <1722> tw <3588> ierw <2411> suneceon <4797> (5707) panta <3956> ton <3588> oclon <3793> kai <2532> epebalon <1911> (5627) ep <1909> auton <846> tav <3588> ceirav <5495>

21:28 krazontev <2896> (5723) andrev <435> israhlitai <2475> bohyeite <997> (5720) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> anyrwpov <444> o <3588> kata <2596> tou <3588> laou <2992> kai <2532> tou <3588> nomou <3551> kai <2532> tou <3588> topou <5117> toutou <5127> pantav <3956> pantach <3837> didaskwn <1321> (5723) eti <2089> te <5037> kai <2532> ellhnav <1672> eishgagen <1521> (5627) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> kekoinwken <2840> (5758) ton <3588> agion <40> topon <5117> touton <5126>

21:29 hsan <1510> (5713) gar <1063> proewrakotev <4308> (5761) trofimon <5161> ton <3588> efesion <2180> en <1722> th <3588> polei <4172> sun <4862> autw <846> on <3739> enomizon <3543> (5707) oti <3754> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> eishgagen <1521> (5627) o <3588> paulov <3972>

21:30 ekinhyh <2795> (5681) te <5037> h <3588> poliv <4172> olh <3650> kai <2532> egeneto <1096> (5633) sundromh <4890> tou <3588> laou <2992> kai <2532> epilabomenoi <1949> (5637) tou <3588> paulou <3972> eilkon <1670> (5707) auton <846> exw <1854> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> euyewv <2112> ekleisyhsan <2808> (5681) ai <3588> yurai <2374>

21:31 zhtountwn <2212> (5723) te <5037> auton <846> apokteinai <615> (5658) anebh <305> (5627) fasiv <5334> tw <3588> ciliarcw <5506> thv <3588> speirhv <4686> oti <3754> olh <3650> sugcunnetai <4797> (5743) ierousalhm <2419>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org