NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 21:17-19

21:17 genomenwn <1096> (5637) de <1161> hmwn <2257> eiv <1519> ierosoluma <2414> asmenwv <780> apedexanto <588> (5662) hmav <2248> oi <3588> adelfoi <80>

21:18 th <3588> de <1161> epioush <1966> (5752) eishei <1524> (5715) o <3588> paulov <3972> sun <4862> hmin <2254> prov <4314> iakwbon <2385> pantev <3956> te <5037> paregenonto <3854> (5633) oi <3588> presbuteroi <4245>

21:19 kai <2532> aspasamenov <782> (5666) autouv <846> exhgeito <1834> (5711) kay <2596> en <1520> ekaston <1538> wn <3739> epoihsen <4160> (5656) o <3588> yeov <2316> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> dia <1223> thv <3588> diakoniav <1248> autou <846>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org