NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 20:6

20:6 hmeiv <2249> de <1161> exepleusamen <1602> (5656) meta <3326> tav <3588> hmerav <2250> twn <3588> azumwn <106> apo <575> filippwn <5375> kai <2532> hlyomen <2064> (5627) prov <4314> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> trwada <5174> acriv <891> hmerwn <2250> pente <4002> ou <3757> dietriqamen <1304> (5656) hmerav <2250> epta <2033>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org