NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 19:18-21

19:18 polloi <4183> te <5037> twn <3588> pepisteukotwn <4100> (5761) hrconto <2064> (5711) exomologoumenoi <1843> (5734) kai <2532> anaggellontev <312> (5723) tav <3588> praxeiv <4234> autwn <846>

19:19 ikanoi <2425> de <1161> twn <3588> ta <3588> perierga <4021> praxantwn <4238> (5660) sunenegkantev <4851> (5631) tav <3588> biblouv <976> katekaion <2618> (5707) enwpion <1799> pantwn <3956> kai <2532> suneqhfisan <4860> (5656) tav <3588> timav <5092> autwn <846> kai <2532> euron <2147> (5627) arguriou <694> muriadav <3461> pente <4002>

19:20 outwv <3779> kata <2596> kratov <2904> tou <3588> kuriou <2962> o <3588> logov <3056> huxanen <837> (5707) kai <2532> iscuen <2480> (5707)

19:21 wv <5613> de <1161> eplhrwyh <4137> (5681) tauta <5023> eyeto <5087> (5639) o <3588> paulov <3972> en <1722> tw <3588> pneumati <4151> dielywn <1330> (5631) thn <3588> makedonian <3109> kai <2532> acaian <882> poreuesyai <4198> (5738) eiv <1519> ierosoluma <2414> eipwn <2036> (5631) oti <3754> meta <3326> to <3588> genesyai <1096> (5635) me <3165> ekei <1563> dei <1163> (5904) me <3165> kai <2532> rwmhn <4516> idein <1492> (5629)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org