NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 18:5-6

18:5 wv <5613> de <1161> kathlyon <2718> (5627) apo <575> thv <3588> makedoniav <3109> o <3588> te <5037> silav <4609> kai <2532> o <3588> timoyeov <5095> suneiceto <4912> (5712) tw <3588> logw <3056> o <3588> paulov <3972> diamarturomenov <1263> (5740) toiv <3588> ioudaioiv <2453> einai <1510> (5750) ton <3588> criston <5547> ihsoun <2424>

18:6 antitassomenwn <498> (5734) de <1161> autwn <846> kai <2532> blasfhmountwn <987> (5723) ektinaxamenov <1621> (5671) ta <3588> imatia <2440> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> to <3588> aima <129> umwn <5216> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> umwn <5216> kayarov <2513> egw <1473> apo <575> tou <3588> nun <3568> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> poreusomai <4198> (5695)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org