NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 18:2

18:2 kai <2532> eurwn <2147> (5631) tina <5100> ioudaion <2453> onomati <3686> akulan <207> pontikon <4193> tw <3588> genei <1085> prosfatwv <4373> elhluyota <2064> (5756) apo <575> thv <3588> italiav <2482> kai <2532> priskillan <4252> gunaika <1135> autou <846> dia <1223> to <3588> diatetacenai <1299> (5760) klaudion <2804> cwrizesyai <5563> (5745) pantav <3956> touv <3588> ioudaiouv <2453> apo <575> thv <3588> rwmhv <4516> proshlyen <4334> (5627) autoiv <846>

Acts 18:18

18:18 o <3588> de <1161> paulov <3972> eti <2089> prosmeinav <4357> (5660) hmerav <2250> ikanav <2425> toiv <3588> adelfoiv <80> apotaxamenov <657> (5671) exeplei <1602> (5707) eiv <1519> thn <3588> surian <4947> kai <2532> sun <4862> autw <846> priskilla <4252> kai <2532> akulav <207> keiramenov <2751> (5671) en <1722> kegcreaiv <2747> thn <3588> kefalhn <2776> eicen <2192> (5707) gar <1063> euchn <2171>

Acts 18:26

18:26 outov <3778> te <5037> hrxato <756> (5662) parrhsiazesyai <3955> (5738) en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> akousantev <191> (5660) de <1161> autou <846> priskilla <4252> kai <2532> akulav <207> proselabonto <4355> (5639) auton <846> kai <2532> akribesteron <199> autw <846> exeyento <1620> (5639) thn <3588> odon <3598> tou <3588> yeou <2316>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org