NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 17:23

17:23 diercomenov <1330> (5740) gar <1063> kai <2532> anayewrwn <333> (5723) ta <3588> sebasmata <4574> umwn <5216> euron <2147> (5627) kai <2532> bwmon <1041> en <1722> w <3739> epegegrapto <1924> (5718) agnwstw <57> yew <2316> o <3739> oun <3767> agnoountev <50> (5723) eusebeite <2151> (5719) touto <5124> egw <1473> kataggellw <2605> (5719) umin <5213>

Acts 17:30-31

17:30 touv <3588> men <3303> oun <3767> cronouv <5550> thv <3588> agnoiav <52> uperidwn <5237> (5660) o <3588> yeov <2316> ta <3588> nun <3568> apaggellei <518> (5719) toiv <3588> anyrwpoiv <444> pantav <3956> pantacou <3837> metanoein <3340> (5721)

17:31 kayoti <2530> esthsen <2476> (5656) hmeran <2250> en <1722> h <3739> mellei <3195> (5719) krinein <2919> (5721) thn <3588> oikoumenhn <3625> en <1722> dikaiosunh <1343> en <1722> andri <435> w <3739> wrisen <3724> (5656) pistin <4102> parascwn <3930> (5631) pasin <3956> anasthsav <450> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org