NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 17:13

17:13 wv <5613> de <1161> egnwsan <1097> (5627) oi <3588> apo <575> thv <3588> yessalonikhv <2332> ioudaioi <2453> oti <3754> kai <2532> en <1722> th <3588> beroia <960> kathggelh <2605> (5648) upo <5259> tou <3588> paulou <3972> o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316> hlyon <2064> (5627) kakei <2546> saleuontev <4531> (5723) kai <2532> tarassontev <5015> (5723) touv <3588> oclouv <3793>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org