NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 16:29-31

16:29 aithsav <154> (5660) de <1161> fwta <5457> eisephdhsen <1530> (5656) kai <2532> entromov <1790> genomenov <1096> (5637) prosepesen <4363> (5627) tw <3588> paulw <3972> kai <2532> sila <4609>

16:30 kai <2532> proagagwn <4254> (5631) autouv <846> exw <1854> efh <5346> (5713) kurioi <2962> ti <5101> me <3165> dei <1163> (5904) poiein <4160> (5721) ina <2443> swyw <4982> (5686)

16:31 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) pisteuson <4100> (5657) epi <1909> ton <3588> kurion <2962> ihsoun <2424> kai <2532> swyhsh <4982> (5701) su <4771> kai <2532> o <3588> oikov <3624> sou <4675>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org