NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 16:20-22

16:20 kai <2532> prosagagontev <4317> (5631) autouv <846> toiv <3588> strathgoiv <4755> eipan <3004> (5627) outoi <3778> oi <3588> anyrwpoi <444> ektarassousin <1613> (5719) hmwn <2257> thn <3588> polin <4172> ioudaioi <2453> uparcontev <5225> (5723)

16:21 kai <2532> kataggellousin <2605> (5719) eyh <1485> a <3739> ouk <3756> exestin <1832> (5904) hmin <2254> paradecesyai <3858> (5738) oude <3761> poiein <4160> (5721) rwmaioiv <4514> ousin <1510> (5752)

16:22 kai <2532> sunepesth <4911> (5627) o <3588> oclov <3793> kat <2596> autwn <846> kai <2532> oi <3588> strathgoi <4755> perirhxantev <4048> (5660) autwn <846> ta <3588> imatia <2440> ekeleuon <2753> (5707) rabdizein <4463> (5721)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org