NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 15:32

15:32 ioudav <2455> te <5037> kai <2532> silav <4609> kai <2532> autoi <846> profhtai <4396> ontev <1510> (5752) dia <1223> logou <3056> pollou <4183> parekalesan <3870> (5656) touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> epesthrixan <1991> (5656)

Acts 15:41

15:41 dihrceto <1330> (5711) de <1161> thn <3588> surian <4947> kai <2532> [thn] <3588> kilikian <2791> episthrizwn <1991> (5723) tav <3588> ekklhsiav <1577>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org