NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 15:22

15:22 tote <5119> edoxen <1380> (5656) toiv <3588> apostoloiv <652> kai <2532> toiv <3588> presbuteroiv <4245> sun <4862> olh <3650> th <3588> ekklhsia <1577> eklexamenouv <1586> (5671) andrav <435> ex <1537> autwn <846> pemqai <3992> (5658) eiv <1519> antioceian <490> sun <4862> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> barnaba <921> ioudan <2455> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) barsabban <923> kai <2532> silan <4609> andrav <435> hgoumenouv <2233> (5740) en <1722> toiv <3588> adelfoiv <80>

Acts 15:25

15:25 edoxen <1380> (5656) hmin <2254> genomenoiv <1096> (5637) omoyumadon <3661> eklexamenoiv <1586> (5671) andrav <435> pemqai <3992> (5658) prov <4314> umav <5209> sun <4862> toiv <3588> agaphtoiv <27> hmwn <2257> barnaba <921> kai <2532> paulw <3972>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org