NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 15:14-17

15:14 sumewn <4826> exhghsato <1834> (5662) kaywv <2531> prwton <4412> o <3588> yeov <2316> epeskeqato <1980> (5662) labein <2983> (5629) ex <1537> eynwn <1484> laon <2992> tw <3588> onomati <3686> autou <846>

15:15 kai <2532> toutw <5129> sumfwnousin <4856> (5719) oi <3588> logoi <3056> twn <3588> profhtwn <4396> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769)

15:16 meta <3326> tauta <5023> anastreqw <390> (5692) kai <2532> anoikodomhsw <456> (5692) thn <3588> skhnhn <4633> dauid <1138> thn <3588> peptwkuian <4098> (5761) kai <2532> ta <3588> katestrammena <2690> (5772) authv <846> anoikodomhsw <456> (5692) kai <2532> anorywsw <461> (5692) authn <846>

15:17 opwv <3704> an <302> ekzhthswsin <1567> (5661) oi <3588> kataloipoi <2645> twn <3588> anyrwpwn <444> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ef <1909> ouv <3739> epikeklhtai <1941> (5769) to <3588> onoma <3686> mou <3450> ep <1909> autouv <846> legei <3004> (5719) kuriov <2962> poiwn <4160> (5723) tauta <5023>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org