NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 14:8-10

14:8 kai <2532> tiv <5100> anhr <435> adunatov <102> en <1722> lustroiv <3082> toiv <3588> posin <4228> ekayhto <2521> (5711) cwlov <5560> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> autou <846> ov <3739> oudepote <3763> periepathsen <4043> (5656)

14:9 outov <3778> hkouen <191> (5707) tou <3588> paulou <3972> lalountov <2980> (5723) ov <3739> atenisav <816> (5660) autw <846> kai <2532> idwn <1492> (5631) oti <3754> ecei <2192> (5719) pistin <4102> tou <3588> swyhnai <4982> (5683)

14:10 eipen <2036> (5627) megalh <3173> fwnh <5456> anasthyi <450> (5628) epi <1909> touv <3588> podav <4228> sou <4675> oryov <3717> kai <2532> hlato <242> (5662) kai <2532> periepatei <4043> (5707)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org