NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 14:22

14:22 episthrizontev <1991> (5723) tav <3588> qucav <5590> twn <3588> mayhtwn <3101> parakalountev <3870> (5723) emmenein <1696> (5721) th <3588> pistei <4102> kai <2532> oti <3754> dia <1223> pollwn <4183> yliqewn <2347> dei <1163> (5904) hmav <2248> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

Acts 15:32

15:32 ioudav <2455> te <5037> kai <2532> silav <4609> kai <2532> autoi <846> profhtai <4396> ontev <1510> (5752) dia <1223> logou <3056> pollou <4183> parekalesan <3870> (5656) touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> epesthrixan <1991> (5656)

Acts 18:23

18:23 kai <2532> poihsav <4160> (5660) cronon <5550> tina <5100> exhlyen <1831> (5627) diercomenov <1330> (5740) kayexhv <2517> thn <3588> galatikhn <1054> cwran <5561> kai <2532> frugian <5435> sthrizwn <4741> (5723) pantav <3956> touv <3588> mayhtav <3101>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org