NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 14:13-15

14:13 o <3588> te <5037> iereuv <2409> tou <3588> diov <2203> tou <3588> ontov <1510> (5752) pro <4253> thv <3588> polewv <4172> taurouv <5022> kai <2532> stemmata <4725> epi <1909> touv <3588> pulwnav <4440> enegkav <5342> (5660) sun <4862> toiv <3588> ocloiv <3793> hyelen <2309> (5707) yuein <2380> (5721)

14:14 akousantev <191> (5660) de <1161> oi <3588> apostoloi <652> barnabav <921> kai <2532> paulov <3972> diarrhxantev <1284> (5660) ta <3588> imatia <2440> eautwn <1438> exephdhsan <1530> (5656) eiv <1519> ton <3588> oclon <3793> krazontev <2896> (5723)

14:15 kai <2532> legontev <3004> (5723) andrev <435> ti <5101> tauta <5023> poieite <4160> (5719) kai <2532> hmeiv <2249> omoiopayeiv <3663> esmen <1510> (5748) umin <5213> anyrwpoi <444> euaggelizomenoi <2097> (5734) umav <5209> apo <575> toutwn <5130> twn <3588> mataiwn <3152> epistrefein <1994> (5721) epi <1909> yeon <2316> zwnta <2198> (5723) ov <3739> epoihsen <4160> (5656) ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> panta <3956> ta <3588> en <1722> autoiv <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org