NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 14:1-2

14:1 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> ikoniw <2430> kata <2596> to <3588> auto <846> eiselyein <1525> (5629) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> lalhsai <2980> (5658) outwv <3779> wste <5620> pisteusai <4100> (5658) ioudaiwn <2453> te <5037> kai <2532> ellhnwn <1672> polu <4183> plhyov <4128>

14:2 oi <3588> de <1161> apeiyhsantev <544> (5660) ioudaioi <2453> ephgeiran <1892> (5656) kai <2532> ekakwsan <2559> (5656) tav <3588> qucav <5590> twn <3588> eynwn <1484> kata <2596> twn <3588> adelfwn <80>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org