NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 13:43

13:43 luyeishv <3089> (5685) de <1161> thv <3588> sunagwghv <4864> hkolouyhsan <190> (5656) polloi <4183> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> twn <3588> sebomenwn <4576> (5740) proshlutwn <4339> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> tw <3588> barnaba <921> oitinev <3748> proslalountev <4354> (5723) autoiv <846> epeiyon <3982> (5707) autouv <846> prosmenein <4357> (5721) th <3588> cariti <5485> tou <3588> yeou <2316>

Acts 13:50

13:50 oi <3588> de <1161> ioudaioi <2453> parwtrunan <3951> (5656) tav <3588> sebomenav <4576> (5740) gunaikav <1135> tav <3588> euschmonav <2158> kai <2532> touv <3588> prwtouv <4413> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> ephgeiran <1892> (5656) diwgmon <1375> epi <1909> ton <3588> paulon <3972> kai <2532> barnaban <921> kai <2532> exebalon <1544> (5627) autouv <846> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> autwn <846>

Acts 16:14

16:14 kai <2532> tiv <5100> gunh <1135> onomati <3686> ludia <3070> porfuropwliv <4211> polewv <4172> yuateirwn <2363> sebomenh <4576> (5740) ton <3588> yeon <2316> hkouen <191> (5707) hv <3739> o <3588> kuriov <2962> dihnoixen <1272> (5656) thn <3588> kardian <2588> prosecein <4337> (5721) toiv <3588> laloumenoiv <2980> (5746) upo <5259> paulou <3972>

Acts 17:17

17:17 dielegeto <1256> (5711) men <3303> oun <3767> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> toiv <3588> ioudaioiv <2453> kai <2532> toiv <3588> sebomenoiv <4576> (5740) kai <2532> en <1722> th <3588> agora <58> kata <2596> pasan <3956> hmeran <2250> prov <4314> touv <3588> paratugcanontav <3909> (5723)

Acts 18:7

18:7 kai <2532> metabav <3327> (5631) ekeiyen <1564> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> oikian <3614> tinov <5100> onomati <3686> titiou <5103> ioustou <2459> sebomenou <4576> (5740) ton <3588> yeon <2316> ou <3739> h <3588> oikia <3614> hn <1510> (5713) sunomorousa <4927> (5723) th <3588> sunagwgh <4864>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org