NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 13:26

13:26 andrev <435> adelfoi <80> uioi <5207> genouv <1085> abraam <11> kai <2532> oi <3588> en <1722> umin <5213> foboumenoi <5399> (5740) ton <3588> yeon <2316> hmin <2254> o <3588> logov <3056> thv <3588> swthriav <4991> tauthv <3778> exapestalh <1821> (5648)

Acts 13:32-33

13:32 kai <2532> hmeiv <2249> umav <5209> euaggelizomeya <2097> (5731) thn <3588> prov <4314> touv <3588> paterav <3962> epaggelian <1860> genomenhn <1096> (5637) (13-33) oti <3754> tauthn <3778> o <3588> yeov <2316> ekpeplhrwken <1603> (5758) toiv <3588> teknoiv <5043> hmwn <2257> anasthsav <450> (5660) ihsoun <2424>

13:33 wv <5613> kai <2532> en <1722> tw <3588> qalmw <5568> gegraptai <1125> (5769) tw <3588> deuterw <1208> uiov <5207> mou <3450> ei <1510> (5748) su <4771> egw <1473> shmeron <4594> gegennhka <1080> (5758) se <4571>

Acts 13:46-47

13:46 parrhsiasamenoi <3955> (5666) te <5037> o <3588> paulov <3972> kai <2532> o <3588> barnabav <921> eipan <3004> (5627) umin <5213> hn <1510> (5713) anagkaion <316> prwton <4412> lalhyhnai <2980> (5683) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> epeidh <1894> apwyeisye <683> (5736) auton <846> kai <2532> ouk <3756> axiouv <514> krinete <2919> (5719) eautouv <1438> thv <3588> aiwniou <166> zwhv <2222> idou <2400> (5628) strefomeya <4762> (5743) eiv <1519> ta <3588> eynh <1484>

13:47 outwv <3779> gar <1063> entetaltai <1781> (5769) hmin <2254> o <3588> kuriov <2962> teyeika <5087> (5758) se <4571> eiv <1519> fwv <5457> eynwn <1484> tou <3588> einai <1510> (5750) se <4571> eiv <1519> swthrian <4991> ewv <2193> escatou <2078> thv <3588> ghv <1093>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org