NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 12:6-7

12:6 ote <3753> de <1161> hmellen <3195> (5707) prosagagein <4317> (5629) auton <846> o <3588> hrwdhv <2264> th <3588> nukti <3571> ekeinh <1565> hn <1510> (5713) o <3588> petrov <4074> koimwmenov <2837> (5746) metaxu <3342> duo <1417> stratiwtwn <4757> dedemenov <1210> (5772) alusesin <254> dusin <1417> fulakev <5441> te <5037> pro <4253> thv <3588> yurav <2374> ethroun <5083> (5707) thn <3588> fulakhn <5438>

12:7 kai <2532> idou <2400> (5628) aggelov <32> kuriou <2962> epesth <2186> (5627) kai <2532> fwv <5457> elamqen <2989> (5656) en <1722> tw <3588> oikhmati <3612> pataxav <3960> (5660) de <1161> thn <3588> pleuran <4125> tou <3588> petrou <4074> hgeiren <1453> (5656) auton <846> legwn <3004> (5723) anasta <450> (5628) en <1722> tacei <5034> kai <2532> exepesan <1601> (5656) autou <846> ai <3588> aluseiv <254> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org