NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 12:3-19

12:3 idwn <1492> (5631) de <1161> oti <3754> areston <701> estin <1510> (5748) toiv <3588> ioudaioiv <2453> proseyeto <4369> (5639) sullabein <4815> (5629) kai <2532> petron <4074> hsan <1510> (5713) de <1161> hmerai <2250> twn <3588> azumwn <106>

12:4 on <3739> kai <2532> piasav <4084> (5660) eyeto <5087> (5639) eiv <1519> fulakhn <5438> paradouv <3860> (5631) tessarsin <5064> tetradioiv <5069> stratiwtwn <4757> fulassein <5442> (5721) auton <846> boulomenov <1014> (5740) meta <3326> to <3588> pasca <3957> anagagein <321> (5629) auton <846> tw <3588> law <2992>

12:5 o <3588> men <3303> oun <3767> petrov <4074> ethreito <5083> (5712) en <1722> th <3588> fulakh <5438> proseuch <4335> de <1161> hn <1510> (5713) ektenwv <1619> ginomenh <1096> (5740) upo <5259> thv <3588> ekklhsiav <1577> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> peri <4012> autou <846>

12:6 ote <3753> de <1161> hmellen <3195> (5707) prosagagein <4317> (5629) auton <846> o <3588> hrwdhv <2264> th <3588> nukti <3571> ekeinh <1565> hn <1510> (5713) o <3588> petrov <4074> koimwmenov <2837> (5746) metaxu <3342> duo <1417> stratiwtwn <4757> dedemenov <1210> (5772) alusesin <254> dusin <1417> fulakev <5441> te <5037> pro <4253> thv <3588> yurav <2374> ethroun <5083> (5707) thn <3588> fulakhn <5438>

12:7 kai <2532> idou <2400> (5628) aggelov <32> kuriou <2962> epesth <2186> (5627) kai <2532> fwv <5457> elamqen <2989> (5656) en <1722> tw <3588> oikhmati <3612> pataxav <3960> (5660) de <1161> thn <3588> pleuran <4125> tou <3588> petrou <4074> hgeiren <1453> (5656) auton <846> legwn <3004> (5723) anasta <450> (5628) en <1722> tacei <5034> kai <2532> exepesan <1601> (5656) autou <846> ai <3588> aluseiv <254> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495>

12:8 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> aggelov <32> prov <4314> auton <846> zwsai <2224> (5669) kai <2532> upodhsai <5265> (5669) ta <3588> sandalia <4547> sou <4675> epoihsen <4160> (5656) de <1161> outwv <3779> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> peribalou <4016> (5640) to <3588> imation <2440> sou <4675> kai <2532> akolouyei <190> (5720) moi <3427>

12:9 kai <2532> exelywn <1831> (5631) hkolouyei <190> (5707) kai <2532> ouk <3756> hdei <1492> (5715) oti <3754> alhyev <227> estin <1510> (5748) to <3588> ginomenon <1096> (5740) dia <1223> tou <3588> aggelou <32> edokei <1380> (5707) de <1161> orama <3705> blepein <991> (5721)

12:10 dielyontev <1330> (5631) de <1161> prwthn <4413> fulakhn <5438> kai <2532> deuteran <1208> hlyan <2064> (5627) epi <1909> thn <3588> pulhn <4439> thn <3588> sidhran <4603> thn <3588> ferousan <5342> (5723) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> htiv <3748> automath <844> hnoigh <455> (5648) autoiv <846> kai <2532> exelyontev <1831> (5631) prohlyon <4281> (5627) rumhn <4505> mian <1520> kai <2532> euyewv <2112> apesth <868> (5627) o <3588> aggelov <32> ap <575> autou <846>

12:11 kai <2532> o <3588> petrov <4074> en <1722> eautw <1438> genomenov <1096> (5637) eipen <2036> (5627) nun <3568> oida <1492> (5758) alhywv <230> oti <3754> exapesteilen <1821> (5656) o <3588> kuriov <2962> ton <3588> aggelon <32> autou <846> kai <2532> exeilato <1807> (5668) me <3165> ek <1537> ceirov <5495> hrwdou <2264> kai <2532> pashv <3956> thv <3588> prosdokiav <4329> tou <3588> laou <2992> twn <3588> ioudaiwn <2453>

12:12 sunidwn <4894> (5631) te <5037> hlyen <2064> (5627) epi <1909> thn <3588> oikian <3614> thv <3588> mariav <3137> thv <3588> mhtrov <3384> iwannou <2491> tou <3588> epikaloumenou <1941> (5746) markou <3138> ou <3757> hsan <1510> (5713) ikanoi <2425> sunhyroismenoi <4867> (5772) kai <2532> proseucomenoi <4336> (5740)

12:13 krousantov <2925> (5660) de <1161> autou <846> thn <3588> yuran <2374> tou <3588> pulwnov <4440> proshlyen <4334> (5627) paidiskh <3814> upakousai <5219> (5658) onomati <3686> rodh <4498>

12:14 kai <2532> epignousa <1921> (5631) thn <3588> fwnhn <5456> tou <3588> petrou <4074> apo <575> thv <3588> carav <5479> ouk <3756> hnoixen <455> (5656) ton <3588> pulwna <4440> eisdramousa <1532> (5631) de <1161> aphggeilen <518> (5656) estanai <2476> (5760) ton <3588> petron <4074> pro <4253> tou <3588> pulwnov <4440>

12:15 oi <3588> de <1161> prov <4314> authn <846> eipan <3004> (5627) mainh <3105> (5736) h <3588> de <1161> diiscurizeto <1340> (5711) outwv <3779> ecein <2192> (5721) oi <3588> de <1161> elegon <3004> (5707) o <3588> aggelov <32> estin <1510> (5748) autou <846>

12:16 o <3588> de <1161> petrov <4074> epemenen <1961> (5707) krouwn <2925> (5723) anoixantev <455> (5660) de <1161> eidan <3708> (5627) auton <846> kai <2532> exesthsan <1839> (5627)

12:17 kataseisav <2678> (5660) de <1161> autoiv <846> th <3588> ceiri <5495> sigan <4601> (5721) dihghsato <1334> (5662) autoiv <846> pwv <4459> o <3588> kuriov <2962> auton <846> exhgagen <1806> (5627) ek <1537> thv <3588> fulakhv <5438> eipen <2036> (5627) te <5037> apaggeilate <518> (5657) iakwbw <2385> kai <2532> toiv <3588> adelfoiv <80> tauta <5023> kai <2532> exelywn <1831> (5631) eporeuyh <4198> (5675) eiv <1519> eteron <2087> topon <5117>

12:18 genomenhv <1096> (5637) de <1161> hmerav <2250> hn <1510> (5713) taracov <5017> ouk <3756> oligov <3641> en <1722> toiv <3588> stratiwtaiv <4757> ti <5101> ara <687> o <3588> petrov <4074> egeneto <1096> (5633)

12:19 hrwdhv <2264> de <1161> epizhthsav <1934> (5660) auton <846> kai <2532> mh <3361> eurwn <2147> (5631) anakrinav <350> (5660) touv <3588> fulakav <5441> ekeleusen <2753> (5656) apacyhnai <520> (5683) kai <2532> katelywn <2718> (5631) apo <575> thv <3588> ioudaiav <2449> eiv <1519> kaisareian <2542> dietriben <1304> (5707)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org