NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 12:22-23

12:22 o <3588> de <1161> dhmov <1218> epefwnei <2019> (5707) yeou <2316> fwnh <5456> kai <2532> ouk <3756> anyrwpou <444>

12:23 paracrhma <3916> de <1161> epataxen <3960> (5656) auton <846> aggelov <32> kuriou <2962> any <473> wn <3739> ouk <3756> edwken <1325> (5656) thn <3588> doxan <1391> tw <3588> yew <2316> kai <2532> genomenov <1096> (5637) skwlhkobrwtov <4662> exequxen <1634> (5656)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org