NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 12:2-3

12:2 aneilen <337> (5627) de <1161> iakwbon <2385> ton <3588> adelfon <80> iwannou <2491> macairh <3162>

12:3 idwn <1492> (5631) de <1161> oti <3754> areston <701> estin <1510> (5748) toiv <3588> ioudaioiv <2453> proseyeto <4369> (5639) sullabein <4815> (5629) kai <2532> petron <4074> hsan <1510> (5713) de <1161> hmerai <2250> twn <3588> azumwn <106>

Acts 12:11

12:11 kai <2532> o <3588> petrov <4074> en <1722> eautw <1438> genomenov <1096> (5637) eipen <2036> (5627) nun <3568> oida <1492> (5758) alhywv <230> oti <3754> exapesteilen <1821> (5656) o <3588> kuriov <2962> ton <3588> aggelon <32> autou <846> kai <2532> exeilato <1807> (5668) me <3165> ek <1537> ceirov <5495> hrwdou <2264> kai <2532> pashv <3956> thv <3588> prosdokiav <4329> tou <3588> laou <2992> twn <3588> ioudaiwn <2453>

Acts 12:23

12:23 paracrhma <3916> de <1161> epataxen <3960> (5656) auton <846> aggelov <32> kuriou <2962> any <473> wn <3739> ouk <3756> edwken <1325> (5656) thn <3588> doxan <1391> tw <3588> yew <2316> kai <2532> genomenov <1096> (5637) skwlhkobrwtov <4662> exequxen <1634> (5656)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org