NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 12:19-21

12:19 hrwdhv <2264> de <1161> epizhthsav <1934> (5660) auton <846> kai <2532> mh <3361> eurwn <2147> (5631) anakrinav <350> (5660) touv <3588> fulakav <5441> ekeleusen <2753> (5656) apacyhnai <520> (5683) kai <2532> katelywn <2718> (5631) apo <575> thv <3588> ioudaiav <2449> eiv <1519> kaisareian <2542> dietriben <1304> (5707)

12:20 hn <1510> (5713) de <1161> yumomacwn <2371> (5723) turioiv <5183> kai <2532> sidwnioiv <4606> omoyumadon <3661> de <1161> parhsan <3918> (5713) prov <4314> auton <846> kai <2532> peisantev <3982> (5660) blaston <986> ton <3588> epi <1909> tou <3588> koitwnov <2846> tou <3588> basilewv <935> htounto <154> (5710) eirhnhn <1515> dia <1223> to <3588> trefesyai <5142> (5745) autwn <846> thn <3588> cwran <5561> apo <575> thv <3588> basilikhv <937>

12:21 takth <5002> de <1161> hmera <2250> [o] <3588> hrwdhv <2264> endusamenov <1746> (5671) esyhta <2066> basilikhn <937> kayisav <2523> (5660) epi <1909> tou <3588> bhmatov <968> edhmhgorei <1215> (5707) prov <4314> autouv <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org