NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 12:13-14

12:13 krousantov <2925> (5660) de <1161> autou <846> thn <3588> yuran <2374> tou <3588> pulwnov <4440> proshlyen <4334> (5627) paidiskh <3814> upakousai <5219> (5658) onomati <3686> rodh <4498>

12:14 kai <2532> epignousa <1921> (5631) thn <3588> fwnhn <5456> tou <3588> petrou <4074> apo <575> thv <3588> carav <5479> ouk <3756> hnoixen <455> (5656) ton <3588> pulwna <4440> eisdramousa <1532> (5631) de <1161> aphggeilen <518> (5656) estanai <2476> (5760) ton <3588> petron <4074> pro <4253> tou <3588> pulwnov <4440>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org