NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 12:10-11

12:10 dielyontev <1330> (5631) de <1161> prwthn <4413> fulakhn <5438> kai <2532> deuteran <1208> hlyan <2064> (5627) epi <1909> thn <3588> pulhn <4439> thn <3588> sidhran <4603> thn <3588> ferousan <5342> (5723) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> htiv <3748> automath <844> hnoigh <455> (5648) autoiv <846> kai <2532> exelyontev <1831> (5631) prohlyon <4281> (5627) rumhn <4505> mian <1520> kai <2532> euyewv <2112> apesth <868> (5627) o <3588> aggelov <32> ap <575> autou <846>

12:11 kai <2532> o <3588> petrov <4074> en <1722> eautw <1438> genomenov <1096> (5637) eipen <2036> (5627) nun <3568> oida <1492> (5758) alhywv <230> oti <3754> exapesteilen <1821> (5656) o <3588> kuriov <2962> ton <3588> aggelon <32> autou <846> kai <2532> exeilato <1807> (5668) me <3165> ek <1537> ceirov <5495> hrwdou <2264> kai <2532> pashv <3956> thv <3588> prosdokiav <4329> tou <3588> laou <2992> twn <3588> ioudaiwn <2453>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org