NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 12:1-5

12:1 kat <2596> ekeinon <1565> de <1161> ton <3588> kairon <2540> epebalen <1911> (5627) hrwdhv <2264> o <3588> basileuv <935> tav <3588> ceirav <5495> kakwsai <2559> (5658) tinav <5100> twn <3588> apo <575> thv <3588> ekklhsiav <1577>

12:2 aneilen <337> (5627) de <1161> iakwbon <2385> ton <3588> adelfon <80> iwannou <2491> macairh <3162>

12:3 idwn <1492> (5631) de <1161> oti <3754> areston <701> estin <1510> (5748) toiv <3588> ioudaioiv <2453> proseyeto <4369> (5639) sullabein <4815> (5629) kai <2532> petron <4074> hsan <1510> (5713) de <1161> hmerai <2250> twn <3588> azumwn <106>

12:4 on <3739> kai <2532> piasav <4084> (5660) eyeto <5087> (5639) eiv <1519> fulakhn <5438> paradouv <3860> (5631) tessarsin <5064> tetradioiv <5069> stratiwtwn <4757> fulassein <5442> (5721) auton <846> boulomenov <1014> (5740) meta <3326> to <3588> pasca <3957> anagagein <321> (5629) auton <846> tw <3588> law <2992>

12:5 o <3588> men <3303> oun <3767> petrov <4074> ethreito <5083> (5712) en <1722> th <3588> fulakh <5438> proseuch <4335> de <1161> hn <1510> (5713) ektenwv <1619> ginomenh <1096> (5740) upo <5259> thv <3588> ekklhsiav <1577> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> peri <4012> autou <846>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org