NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 11:23

11:23 ov <3739> paragenomenov <3854> (5637) kai <2532> idwn <1492> (5631) thn <3588> carin <5485> thn <3588> tou <3588> yeou <2316> ecarh <5463> (5644) kai <2532> parekalei <3870> (5707) pantav <3956> th <3588> proyesei <4286> thv <3588> kardiav <2588> prosmenein <4357> (5721) [en] <1722> tw <3588> kuriw <2962>

Acts 13:43

13:43 luyeishv <3089> (5685) de <1161> thv <3588> sunagwghv <4864> hkolouyhsan <190> (5656) polloi <4183> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> twn <3588> sebomenwn <4576> (5740) proshlutwn <4339> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> tw <3588> barnaba <921> oitinev <3748> proslalountev <4354> (5723) autoiv <846> epeiyon <3982> (5707) autouv <846> prosmenein <4357> (5721) th <3588> cariti <5485> tou <3588> yeou <2316>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org